SOLUCIONS CONTRA LES HUMITATS

Per capilaritat
Degut a la porositat dels materials de construcció, la humitat ascendeix pels gots capil·lars, absorbint l’aigua del subsòl. La humitat s’infiltra pel mur i disgrega els materials de construcció.

Per filtracions
La humitat per filtració es produeix en parets i murs que es troben total o parcialment soterrats, deixant la construcció per sota del nivell del terreny natural, arribant a fregar el nivell freàtic.

Per condensació
La humitat per condensació s’origina per la diferència de temperatura entre un interior càlid i l’exterior fred. Aquest contrast, provoca la condensació de l’excés de vapor d’aigua ambiental.